top of page

Expliciet

GWW-contracten

Een zelfstandig bureau gericht op contractmanagement, -beheer en -advisering, alsmede het opstellen van contracten binnen het vakgebied van de Grond-, Weg-, en Waterbouwkunde met de RAW-systematiek en UAV-gc.

DIENSTEN

Construction Plans

Bij contractmanagement houdt Expliciet GWW-contracten zich bezig met het op operationeel niveau sturen en begeleiden van alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven, plus het sturen en begeleiden van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen in het contract met als doel de met het contract beoogde doelstellingen te realiseren.

Architectural Modelling

Bij contractbeheer ondersteunt Expliciet GWW-contracten de contractmanager bij het administreren van alle contractgegevens en het up-to-date houden van het contractdossier, om vervolgens informatie over het betreffende contract beschikbaar te stellen. Dit kunnen inkoop- en of aanbesteding gerelateerde zaken, maar ook financieel en /of juridische zaken, meer- en/of minderwerkzaamheden. 

Construction Site

Contractadvisering is mogelijk in de planfase maar eveneens tijdens de uitvoeringsfase van een project.

Bij de planfase zal focus meer liggen op het gebied van contractkeuze, inkoopafweging risico’s afwegen en advies tijdens de aanbesteding en gunning van de opdracht.

Bij de uitvoeringsfase zal de advisering meer toegespitst zijn op de ondersteuning voor inkoop van wijzigingen, honoreren van meer- en of minderwerkzaamheden en zorgen voor onderling juiste communicatie zodat alle partijen met diverse belangen hetzelfde doel nastreven.

DIENSTEN
will-truettner-g5qWYuTKkok-unsplash.jpg

OVER MIJ

Het bureau is op 4 december 2015 opgericht door Michel Nas, te Molenhoek, gelegen op het grensgebied van de provincie Limburg, Noord Brabant en Gelderland.

Mijn missie is om mijn opgedane kennis in de afgelopen jaren op het gebied van contracten, te verbreden om vervolgens deze kennis over te dragen aan de nieuwe contractschrijvers RAW en UAV-gc.

Naast het coachen van de medewerkers kunt u mij benaderen voor de volgende werkzaamheden:

  • het opstellen van een contract tot en met de begeleiding bij  de aanbestedingsfase;

  • het opstellen van een weloverwogen en gemotiveerde keuze voor het maken van een afweging om te komen tot de voor het het betreffende project meest geschikte contractvorm; (RAW, Hybride of UAVgc)

  • het reviewen van zowel RAW als UAVgc contract(en) inclusief verbetervoorstellen en/ of aandachtpunten;

OVER MIJ
PROJECTEN

PROJECTEN